رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

چگونه تشخیص دهیم مرغ یا خروس پولت (نیمچه) است

 پولت ها بر روی گردن خود پرهای گرد دارند . خروس ها نیز در پشت خود پرهای نوک تیز دارند که به پر زین معروف است. خروس ها همچنین دارای پرهای دم خمیده ای هستند که به پرهای داسی معروف هستند. پولت ها در دم خود پرهای مستقیم دارند و گرد نیستند. تمام پرهای روی پولت ها دارای انتهای گرد هستند.

طعم تخم مرغ پولت یا نیمچه

 تخم مرغ هایی که توسط مرغ های جوان زیر یکسال گذاشته می شود از نظر اندازه کوچکتر هستند ولی از نظر طعم به نظر خوشمزه تر می آیند ، البته طعم و مزه سلیقه ای هست ولی از بعد مواد مغذی و ... تفاوت زیادی بین تخم مرغ های مرغ با سن های مختلف وجود ندارد.

چرا به مرغ تخمگذار پولت یا نیمچه می گویند؟

 مرغ های جوانی که در آستانه تخمگذاری هستند را پولت یا نیمچه می گویند گاهی به مرغ هایی که زیر یکسال هستند و تخم می گذارند نیز همچنان پولت می گویند ، دلیل این موضوع این است که اندازه تخم مرغ های مرغ با سن زیر یکسال کوچکتر از مرغ های مسن تر است.

آیا مرغ پولت یا نیمچه می تواند تخم بگذارد؟

 مرغ‌های جوان که پولت نامیده می‌شوند، با فرض اینکه از غذا و مراقبت خوب بهره مند باشند، بین هفته‌های 16 و 24 شروع به تخم‌گذاری می‌کنند . شما می توانید به زودی رسیدن تخم مرغ ها را پیش بینی کنید! کشف اولین تخم مرغ از جوجه های دست پرورده خود هیجان انگیز است. تخم‌های پولت ریز هستند و مانند جواهری در لانه می باشند.